آنمومترهاي پره اي سري LV50

 • مناسب جهت اندازه گيري سرعت هوا و دماي محيط
 • داراي پروب سرخود پره اي به قطر 100mm   
 • محدوده اندازه گيري سرعت: بين 0.3m/s - 35m/s
 • محدوده دمايي: 0 تا 50oC+
 • مطابق با استانداردهاي: CE 108 و EN 61010
 • داراي گواهي يکساله کاليبراسيون و خدمات پس از فروش 
 • ساخت شرکت Kimo فرانسه

                        کاتالوگ

  آنمومترهاي پره اي سري LV110

 • مناسب جهت اندازه گيري دما، سرعت و جريان هوا 
 • در سه مدل انتخابي: LV110, LV111, LV117 
 • قابليت نمايش جهت جريان در مدل هاي LV117 و LV110
 • مجهز به پروب پره اي در اندازه هاي 14mm -70-100mm بر اساس مدل انتخابي
 • محدوده اندازه گيري سرعت: بين 0.8m/s -35m/s بر اساس مدل انتخابي
 • محدوده اندازه گيري جريان: 0 تا 99999m3/h
 • محدوده دمايي: 0 تا 50oC+
 • مطابق با استانداردهاي: CE 108 و EN 61010
 • داراي گواهي يکساله کاليبراسيون و خدمات پس از فروش 
 • ساخت شرکت Kimo فرانسه

                        کاتالوگ

  آنمومتر Hot Wire سري VT50

 • مناسب جهت اندازه گيري سرعت و دماي محيط
 • مجهز به پروب Hot Wire استنلس استيل به طول 30cm و قطر 8mm
 • محدوده اندازه گيري سرعت: 0.15m/s - 30m/s
 • محدوده دمايي: 20- تا 80oC+
 • مطابق با استانداردهاي: CE 108 و EN 61010
 • داراي گواهي يکساله کاليبراسيون و خدمات پس از فروش 
 • ساخت شرکت Kimo فرانسه

                       کاتالوگ

  آنمومتر Hot Wire سري VT110

 • مناسب جهت اندازه گيري دما، سرعت و جريان هوا
 • در دو مدل انتخابي: VT110 و VT115
 • مجهز به پروب Hot Wire استاندارد تنها در مدل VT110
 • مجهز به پروب Hot Wire تلسکوپي با قابليت خمش °90 تنها در مدل VT115
 •  محدوده اندازه گيري سرعت: 0.15m/s - 30m/s
 •  محدوده دمايي: 0 تا 50oC+
 • مطابق با استانداردهاي: CE 108 و EN 61010
 • داراي گواهي يکساله کاليبراسيون و خدمات پس از فروش 
 • ساخت شرکت Kimo فرانسه

                       کاتالوگ

  آنمومترهاي مولتي پروب سري VT210

 • مناسب جهت اندازه گيري دما، رطوبت، سرعت و جريان هوا
 • در مدل هاي مختلف انتخابي بر اساس انواع پروب ها (پره اي، Hot Wire و مولتي فانکشن) 
 • قابليت ذخيره 20000 نقطه اندازه گيري و انتقال اطلاعات به کامپيوتر با يا بدون سيم ارتباطي
 • محدوده اندازه گيري سرعت: بين 0.15m/s -30m/s بر اساس پروب انتخابي
 • محدوده اندازه گيري جريان: 0 تا 99999m3/h بر اساس پروب انتخابي
 • محدوده دمايي: 20- تا 80oC+
 • محدوده اندازه گيري رطوبت نسبي: 5 تا 95%
 • مطابق با استانداردهاي: CE95, CE108
 • داراي گواهي يکساله کاليبراسيون و خدمات پس از فروش 
 • ساخت شرکت Kimo فرانسه

                      کاتالوگ

  هيگرومتر HD50 

 • مناسب جهت اندازه گيري رطوبت نسبي و دماي محيط
 • مجهز به پروب هيگرومتري با قطر 13mm و بدنه مقاوم در برابر ضربات
 • محدوده اندازه گيري رطوبت نسبي: %95 - 5
 • محدوده دمايي کارکرد: 20- تا 700C+
 • مطابق با استانداردهاي: CE 108 و EN 61010 
 • داراي گواهي يکساله کاليبراسيون و خدمات پس از فروش 
 • ساخت شرکت Kimo فرانسه

                       کاتالوگ

  هيگرومتر HD110 

 • مناسب جهت اندازه گيري رطوبت نسبي، نقطه شبنم و دماي محيط
 • مجهز به پروب هيگرومتري با قطر 13mm و بدنه مقاوم در برابر ضربات
 • محدوده اندازه گيري رطوبت نسبي: %95 - 5
 • محدوده اندازه گيري نقطه شبنم: 40- تا 70oCtd+
 • محدوده دمايي کارکرد: 20- تا 70oC+
 • مطابق با استانداردهاي: CE 108 و EN 61010 
 • داراي گواهي يکساله کاليبراسيون و خدمات پس از فروش 
 • ساخت شرکت Kimo فرانسه

                       کاتالوگ

  هيگرومتر HD200

 • مناسب جهت اندازه گيري نقطه شبنم، دماي تر، آنتالپي، دماي مطلق و ...
 • مجهز به پروب هيگرومتري و پروب هاي ترموکوبل با دماي بالا
 • در مدل هاي مختلف انتخابي بر اساس نوع پروب ها
 • محدوده اندازه گيري رطوبت نسبي: %98 - 3
 • محدوده اندازه گيري نقطه شبنم: 50- تا 80oCtd+
 • محدوده دمايي کارکرد: 0 تا 50oC+
 • مطابق با استاندارد EN 61326
 • داراي گواهي يکساله کاليبراسيون و خدمات پس از فروش 
 • ساخت شرکت Kimo فرانسه

                         کاتالوگ

  ميکرومانومترهاي سري MP100

 • مناسب جهت اندازه گيري فشار و فشار ديفرانسيل
 • در 5 مدل انتخابي: MP100, MP101, MP105, MP112, MP120
 • قابليت اندازه گيري سرعت (5m/s-40m/s) در مدل MP120
 • مطابق با استاندارد EN 61326 و IP54 
 • داراي گواهي يکساله کاليبراسيون و خدمات پس از فروش 
 • ساخت شرکت Kimo فرانسه

                          کاتالوگ

 ميکرومانومتر MP130

(مناسب جهت کنترل آب بندي شبکه هاي گاز)

 • مناسب جهت اندازه گيري فشار در شبکه هاي گازي
 • محدوده اندازه گيري: 0 تا 130mbar
 • مطابق با استاندارد EN 61326 و IP54 
 • داراي گواهي يکساله کاليبراسيون و خدمات پس از فروش 
 • ساخت شرکت Kimo فرانسه

                          کاتالوگ

  آنمو-ترمو- مانومترهاي سري MP200

 • مناسب جهت اندازه گيري فشار، سرعت، جريان،دما و CO
 • در 5 مدل انتخابي: MP200P, MP200M, MP200G, MP200H, MP200HP بر اساس انواع پروب هاي فشار، ترموکوبل با دماي بالا و ...
 • قابليت ذخيره 8000 نقطه اندازه گيري و انتقال اطلاعات به کامپيوتر با يا بدون سيم ارتباطي
 • محدوده اندازه گيري فشار: بين 0 تا 2000mbar-/+ بر اساس مدل انتخابي
 • محدوده دمايي: 20- تا 800C+
 • مطابق با استاندارد EN 61326 و IP54 
 • داراي گواهي يکساله کاليبراسيون و خدمات پس از فروش 
 • ساخت شرکت Kimo فرانسه

                          کاتالوگ

  مولتي فانکشن سري AMI 310

 • دستگاه مولتي فانکشن مناسب جهت اندازه گيري پارامترهاي فشار، سرعت جريان هوا، دما، رطوبت، ميزان CO، CO2 و ... (قابليت اندازه گيري 6 پارامتر بطور همزمان)
 • در مدل هاي مختلف انتخابي بر اساس انواع مدول هاي قابل تعويض اندازه گيري
 • قابليت ذخيره 20000 نقطه اندازه گيري بر روي حافظه داخلي و انتقال اطلاعات به کامپيوتر با يا بدون سيم ارتباطي
 • محدوده اندازه گيري فشار: بين 0 تا 2000mbar-/+ بر اساس مدل انتخابي 
 • محدوده دمايي: 200- تا 17600C+ بر حسب نوع ترموکوپل
 • محدوده اندازه گيري رطوبت نسبي: 3 تا 98%
 • محدوده اندازه گيري تاخومتري: 30 تا 60000tr/min
 • محدوده اندازه گيري اکسيدهاي کربن: 0 تا 5000ppm
 • مطابق با استانداردهاي: CE108, CE95 
 • داراي گواهي يکساله کاليبراسيون و خدمات پس از فروش 
 • ساخت شرکت Kimo فرانسه

                        کاتالوگ

  مانومترهاي مايع

 • انواع مانومترهاي عمودي و مورب در رنج هاي گوناگون 
 • ساخت شرکت Kimo فرانسه

 

 

               کاتالوگ مانومترهاي عمودي             کاتالوگ مانومترهاي مورب

ترمومترهاي سري TK100

 • مناسب جهت اندازه گيري دما و Delta T در مدل TK102
 • مجهز به ترموکوپل هاي انتخابي K, J, T, S
 • در دو مدل TK100 (قابليت اتصال يک پروب ترموکوپل) و TK102 (قابليت اتصال دو پروب ترموکوپل)
 • محدوده اندازه گيري: 200- تا 1960oCبر حسب نوع ترموکوپل
 • مطابق با استاندارد EN 61326 و IP54 
 • داراي گواهي يکساله کاليبراسيون و خدمات پس از فروش 
 • ساخت شرکت Kimo فرانسه

                       کاتالوگ

  ترمومتر TM210

  • مجهز به ترموکوپل هاي K, J, T و Pt100
  • قابليت ذخيره 8000 نقطه اندازه گيري و انتقال اطلاعات به کامپيوتر با يا بدون سيم ارتباطي
 • محدوده اندازه گيري: 50- تا 13000C+ بر حسب نوع ترموکوپل
 • مطابق با استاندارد EN 61326 و IP54 
 • داراي گواهي يکساله کاليبراسيون و خدمات پس از فروش 
 • ساخت شرکت Kimo فرانسه

                       کاتالوگ

ترمومتر مادون قرمز Kiray50

 • مناسب جهت شناسايي و تشخيص دماي سطحي اجسام داغ و خطرناک غيرقابل دسترس
 • محدوده اندازه گيري: 50- تا 380oC
 • طيف کارايي: 6µm - 14µm
 • فاصله کانوني اپتيک: 100mm) D.S:12:1 در فاصله 1200mm)
 • محدوده طول موج نور ليزر: 630nm - 670nm
 • مطابق با استاندارد EN 50081 و EN50082 
 • داراي گواهي يکساله کاليبراسيون و خدمات پس از فروش 
 • ساخت شرکت Kimo فرانسه

                   کاتالوگ

ترمومتر مادون قرمز Kiray100

 • مناسب جهت شناسايي و تشخيص دماي سطحي اجسام داغ و خطرناک غيرقابل دسترس
 • محدوده اندازه گيري: 50- تا 800oC+
 • طيف کارايي: 8µm - 14µm
 • فاصله کانوني اپتيک: 13mm) D.S:20:1 در فاصله 260mm)
 • محدوده طول موج نور ليزر: 630nm - 670nm
 • مطابق با استاندارد EN 50081 و EN50082 
 • داراي گواهي يکساله کاليبراسيون و خدمات پس از فروش 
 • ساخت شرکت Kimo فرانسه

                   کاتالوگ

ترمومتر مادون قرمز Kiray200

 • مناسب جهت شناسايي و تشخيص دماي سطحي اجسام داغ و خطرناک غيرقابل دسترس 
 • مجهز به پروب ترموکوپل K و داراي حافظه ذخيره 20 داده دمايي
 • محدوده اندازه گيري: 50- تا 850oC+
 • طيف کارايي: 8µm - 14µm
 • فاصله کانوني اپتيک: 50mm) D.S:30:1 در فاصله 1500mm)
 • محدوده طول موج نور ليزر: 630nm - 670nm
 • مطابق با استاندارد EN 50081 و EN50082 
 • داراي گواهي يکساله کاليبراسيون و خدمات پس از فروش 
 • ساخت شرکت Kimo فرانسه

                   کاتالوگ

ترمومتر مادون قرمز Kiray300

 • مناسب جهت شناسايي و تشخيص دماي سطحي اجسام داغ و خطرناک غيرقابل دسترس 
 • مجهز به پروب ترموکوپل K و داراي حافظه ذخيره 100داده دمايي
 • محدوده اندازه گيري: 50- تا 1850oC+
 • طيف کارايي: 8µm - 14µm
 • فاصله کانوني اپتيک: 50.8mm) D.S:50:1 در فاصله 2540mm)
 • محدوده طول موج نور ليزر: 630nm - 670nm
 • مطابق با استاندارد EN 50081 و EN50082 
 • داراي گواهي يکساله کاليبراسيون و خدمات پس از فروش 
 • ساخت شرکت Kimo فرانسه

                   کاتالوگ

 
توليد و ارائه محصولات زير متوقف شده است  (Discontinued Products)

  آنمومترهاي پره اي سري LV100

 • مناسب جهت اندازه گيري سرعت جريان و دماي محيط
 • در سه مدل انتخابي: LV101, LV107, LV110 
 • قابليت نمايش جهت جريان در مدل هاي LV107 و LV110
 • مجهز به پروب پره اي در اندازه هاي 14mm -70-100mmبر اساس مدل انتخابي
 • محدوده اندازه گيري: بين  0.25m/s - 30 m/s بر اساس مدل انتخابي
 • محدوده دمايي: 20- تا 80oC+
 • مطابق با استاندارد EN 61326
 • داراي گواهي يکساله کاليبراسيون و خدمات پس از فروش 
 • ساخت شرکت Kimo فرانسه

                        کاتالوگ

  آنمومتر پره اي - چرخشي  LV130

 • مناسب جهت اندازه گيري سرعت جريان، دماي محيط و نمايش جهت جريان
 • مجهز به پروب پره اي چرخشي 100mm
 •  محدوده اندازه گيري: 0.25m/s - 30 m/s
 •  محدوده دمايي: 0تا 50oC+
 • مطابق با استاندارد EN 61326
 • داراي گواهي يکساله کاليبراسيون و خدمات پس از فروش 
 • ساخت شرکت Kimo فرانسه

                       کاتالوگ

  آنمومتر Hot Wire مدل VT100

 • مناسب جهت اندازه گيري سرعت جريان و دماي محيط
 • مجهز به پروب Hot Wire به قطر 8mm و طول 300mm
 •  محدوده اندازه گيري: 0.15m/s - 30 m/s
 •  محدوده دمايي: 20- تا 80oC+
 • مطابق با استاندارد EN 61326
 • داراي گواهي يکساله کاليبراسيون و خدمات پس از فروش 
 • ساخت شرکت Kimo فرانسه

                         کاتالوگ

  آنمومترهاي مولتي پروب سري VT200

 • مناسب جهت اندازه گيري سرعت جريان و دماي محيط
 • در مدل هاي مختلف انتخابي بر اساس انواع پروب ها 
 • قابليت ذخيره 8000 نقطه اندازه گيري و انتقال اطلاعات به کامپيوتر با يا بدون سيم ارتباطي
 • محدوده اندازه گيري: بين  0.15m/s - 30 m/s بر اساس مدل انتخابي
 • محدوده دمايي کارکرد: 20- تا 50oC+
 • مطابق با استاندارد EN 61326
 • داراي گواهي يکساله کاليبراسيون و خدمات پس از فروش 
 • ساخت شرکت Kimo فرانسه

                        کاتالوگ

  هيگرومتر HD100

 • مناسب جهت اندازه گيري رطوبت نسبي، نقطه شبنم و دماي محيط
 • مجهز به پروب هيگرومتري با قطر 13mm و بدنه مقاوم در برابر ضربات
 • محدوده اندازه گيري رطوبت نسبي: %95 - 5
 • محدوده اندازه گيري نقطه شبنم: 40- تا 70oCtd+
 • محدوده دمايي: 20- تا 70oC+
 • مطابق با استاندارد EN 61326 و IP54 
 • داراي گواهي يکساله کاليبراسيون و خدمات پس از فروش 
 • ساخت شرکت Kimo فرانسه

                         کاتالوگ

  مولتي فانکشن سري AMI 300

 • دستگاه مولتي فانکشن مناسب جهت اندازه گيري پارامترهاي فشار، سرعت جريان هوا، دما، رطوبت و ...
 • در مدل هاي مختلف انتخابي بر اساس انواع مدول هاي قابل تعويض اندازه گيري
 • قابليت ذخيره 12000 نقطه اندازه گيري و انتقال اطلاعات به کامپيوتر با يا بدون سيم ارتباطي
 • محدوده اندازه گيري فشار: بين 0 تا 2000mbar-/+ بر اساس مدل انتخابي 
 • محدوده دمايي: 50- تا 1300oC+ بر حسب نوع ترموکوپل
 • محدوده اندازه گيري رطوبت نسبي: 0 تا 98%
 • محدوده اندازه گيري تاخومتري: 30 تا 60000tr/min
 • مطابق با استانداردهاي: EN 61328
 • داراي گواهي يکساله کاليبراسيون و خدمات پس از فروش 
 • ساخت شرکت Kimo فرانسه

                        کاتالوگ