نورسنج ساده ديجيتالي EC1   

 • دستگاه ديجيتال اندازه گيري ميزان روشنايي با کارآيي و کاربرد آسان
 • محدوده اندازه گيري 0.1 تا 200،000 لوکس
 • داراي دتکتور فوتوديود سيليکون
 • داراي باطري 9 ولتي با طول عمر 350 ساعت
 • بسيار کوچک (135x75x35mm) و بسيار سبک (0.19 کيلوگرم)
 • داراي گواهي يکساله کاليبراسيون و خدمات پس از فروش 
 • ساخت شرکت Hagner سوئد                                             

                       کاتالوگ فارسي     کاتالوگ                     

   نورسنج ديجيتالي با قابليت سنجش تشعشعات مادون قرمز EC1 IR   

 • دستگاه ديجيتال اندازه گيري ميزان تشعشعات نور مادون قرمز با کارآيي و کاربرد آسان
 • محدوده اندازه گيري 0.01w/m2 تا 200,000w/m2 
 • محدوده طيف 700nm تا 1500nm
 • داراي دتکتور فوتوديود سيليکون
 • داراي باطري 9 ولتي با طول عمر 350 ساعت
 • بسيار کوچک (135x75x35mm) و بسيار سبک (0.19 کيلوگرم)
 • داراي گواهي يکساله کاليبراسيون و خدمات پس از فروش 
 • ساخت شرکت Hagner سوئد     

                                                                                   کاتالوگ                                 

   نورسنج ديجيتالي با قابليت سنجش تشعشعات ماوراء بنفش EC1 UV   

 • دستگاه ديجيتال اندازه گيري تشعشعات نور ماوراء بنفش با کارآيي و کاربرد آسان
 • محدوده اندازه گيري 0.001w/m2 تا 2,000w/m2 
 • در سه مدل UVB, UVA و UVC با دتکتور خارجي براي سنجش تشعشعات در محدوده طيف هاي 380nm تا 2530nm
 • داراي دتکتور فوتوديود سيليکون
 • داراي باطري 9 ولتي
 • بسيار کوچک (135x75x35mm) و بسيار سبک (0.19 کيلوگرم)
 • داراي گواهي يکساله کاليبراسيون و خدمات پس از فروش 
 • ساخت شرکت Hagner سوئد

کاتالوگ                        

   نورسنج ديجيتالي با قابليت سنجش ميزان درخشندگي Screen Master

 • دستگاه ديجيتال اندازه گيري ميزان درخشندگي با کارآيي و کاربرد آسان
 • محدوده اندازه گيري 0.1cd/m2 تا 200,000w/m2 و لوکس
 • داراي دتکتور فوتوديود سيليکون
 • داراي باطري 9 ولتي با طول عمر 350 ساعت
 • بسيار کوچک (135x75x60mm) و سبک (215 گرم) 
 • داراي گواهي يکساله کاليبراسيون و خدمات پس از فروش 
 • ساخت شرکت Hagner سوئد 

                         کاتالوگ

   نورسنج ديجيتالي با قابليت سنجش انواع پارمترهاي روشنايي و ميزان درخشندگي S4

 • دستگاه ديجيتال اندازه گيري شدت روشنايي با قابليت نصب دتکتورهاي خارجي براي سنجش UVA,UVB, UVC و IR و ميزان درخشندگي 
 • محدوده اندازه گيري 0cd/m2 تا 199.900 و لوکس، کمترين ميزان اندازه گيري 0.01cd/m2
 • داراي باطري 9 ولتي با طول عمر 150 ساعت
 • بسيار کوچک (270x140x70mm) و سبک (1.2 کيلوگرم) 
 • داراي گواهي يکساله کاليبراسيون و خدمات پس از فروش 
 • ساخت شرکت Hagnerسوئد

  کاتالوگ