انواع دستگاه هاي سنجش ميزان سروصدا در  2 گروه زير دسته بندي شده اند،
براي مشاهده انواع مدل ها بر روي هر گروه کليک نماييد.