آناليزور On-Line گردوغبار خروجي از دودکش Single Pass Dust Monitor 
  • دستگاه On-Line اندازه گيري ذرات گردوغبار خروجي از دودکش مدل DSL-240 MkIII
  • با استفاده ار روش اندازه گيري (Dynamic Detection Principle (DDP
  • محدوده اندازه گيري ذرات گردوغبار: 0 تا 1000mg/m3 
  • داراي پورت USB جهت اتصال به کامپيوتر و مجهز به نرم افزار جهت نمايش و ذخيره اطلاعات
  • ساخت شرکت Dynoptic انگلستان                                               

                         کاتالوگ 

   آناليزور On-Line گردوغبار خروجي از دودکش Stack Dust & Opacity Monitor 
  • دستگاه On-Line اندازه گيري ذرات گردوغبار خروجي از دودکش مدل DSL-460 MkII
  • محدوده اندازه گيري ذرات گردوغبار: 0 تا 1000mg/m3 
  • محدوده اندازه گيري کدورت: 0 تا %100
  • داراي پورت USB جهت اتصال به کامپيوتر و مجهز به نرم افزار جهت نمايش و ذخيره اطلاعات
  • ساخت شرکت Dynoptic انگلستان                                               

                         کاتالوگ